Hangö stads skolväsen

 

Skolväsendet erbjuder elever förskoleundervisning (i samarbete med dagvården), grundskoleundervisning och gymnasieundervisning för båda språkgrupperna.

 

Det finns fyra svenskspråkiga och tre finskspråkiga lågstadier, skilda specialskolor, högstadier och gymnasier, vilket gör att eleverna i Hangö får en heltäckande allmänbildande undervisning ända till vuxen ålder.
Så gott som alla tjänster i skolväsendet är besatta med behöriga lärare och övrig personal, vilket i sin tur ger en god grund för varje barn att studera i en trygg miljö.

 

I Hangö verkar dessutom ett svenskt och finskt medborgarinstitut, Musikinstitutet Raseborgs Hangöenheten, Evangeliska folkhögskolanHangö Sommaruniversitet och Tvärminne zoologiska station (Helsingfors universitet).


wilma

Wilma är läroanstaltens www-anslutning. I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.


I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare.

Via Wilma kan vårdnadshavare följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post och läsa skolans notiser.


Wilma används också av läroanstaltens personal, ledning och arbetsplatshandledare.


Wilma www -anslutning