Tillsynsplanen för Sydspetsens miljöhälsa

Vid uppgörandet av tillsynsplanen för Sydspetsens miljöhälsa beaktas miljöhälsovårdens gemensamma riksomfattande tillsynsprogram för åren 2015-2019.  Vid upprättandet av tillsynsplanen har man också strävat efter att i mån av möjlighet beakta lokala förhållanden och lokala riskfaktorer.

 

Eftersom resurserna inte är tillräckliga för en täckande övervakning har övervakningens delområden prioriterats. Strävan är ändå att utföra övervakning inom miljöhälsovårdens samtliga områden.


För året 2017 har Sydspetsens miljöhälsonämnd godkänt en tillsynsplan den 17.11.2016.Plan för tillsynen över djurens hälsa och välfärd samt över kommunala veterinärtjänster vid Sydspetsens miljöhälsa

Planen för tillsynen gäller åren 2017-2018. Ur planen framgår utvecklingsbehov för och organisation av verksamheten. Planen är en del av miljöhälsovårdens tillsynsplan. Sydspetsens miljöhälsonämnd har godkänt planen 23.3.2017.

Avgiftstaxa för Sydspetsens miljöhälsa


Enligt livsmedelslagen (23/2006), hälsoskyddslagen (763/1994), tobakslagen (549/2016) och läkemedelslagen (395/1987) ska kommunen av verksamhetsutövare ta ut avgifter för kontroller, provtagning och undersökningar enligt en tillsynsplan som kommunen godkänt. Också godkännande av objekt, handläggningar av anmälningar och tillsyn som gäller underlåtenhet att iaktta bestämmelser är avgiftsbelagda.

 

Avgifterna för tillsynen får högst motsvara kostnaden för producerandet av tjänsten och utgör därmed ett självkostnadspris. Timkostnaderna för tillsynspersonalen har beräknats till 55 euro.


Taxan med tillhörande bilaga har godkänts av Sydspetsens miljöhälsonämnd den 17.11.2016. Taxan har trätt i kraft den 1.1.2017.