Ge respons

Vi på Sydspetsens miljöhälsa tar gärna emot respons över vår verksamhet. Kortare respons och förslag till förbättringar kan göras direkt genom att använda blanketten nedan eller genom att ta direkt kontakt t.ex. per telefon eller e-post. Responsen används i utvecklingen av vår verksamhet. Du kan, om du så vill, låta bli att ge dina kontaktuppgifter. Avsaknaden av kontaktuppgifter kan dock försvåra behandlingen av ärendet, eftersom vi då inte kan få tilläggsuppgifter.
Om man anser att något förfarande hos myndigheten strider mot lag, är felaktigt eller osakligt, kan en förvaltningsklagan göras. Man kan också klaga över underlåtelser eller försummelser på samma sätt.

Klagomål över vårt arbete görs med blanketten som öppnas via länken nedan. Blanketten är uppgjord för regionförvaltningsverkens behov, men fungerar bra också kommunalt. Genom att använda blanketten kan behandlingen bli snabbare, då informationen är tillräcklig från början. Blanketten skickas direkt till enheten (Sydspetsens miljöhälsa, Sandövägen 2, 10900 Hangö, symikansli@hanko.fi).

Om man så vill kan man också skicka den till regionförvaltningsverket (adressen på blanketten). Om vi bedömer det nödvändigt, vidarebefordrar också vi ärendet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Observera att kommunen inte är part i ärenden som gäller stadsveterinärernas arvoden. Dessa skall i första hand tas upp med veterinären i fråga.

Klagomål som gjorts av andra än  parter i ärenden behandlas som respons.

Regionförvaltningsverkets sidor om förvaltningsklagan
Du slipper också direkt till förvaltningsklagoblanketten här.