Tobaksprodukter, nikotinvätskor och nikotinpreparat
Avsikten med tobakstillsynen är att förhindra hälsorisker och olägenheter orsakade av tobaksrökning. Tobakslagens syfte är att minska utsättningen för tobaksrök i miljön för alla åldersgrupper. En tyngdpunkt är dock att minska exponeringen för tobaksrök i miljön för personer under 18 år samt att sträva efter att förhindra åtkomsten till tobak för minderåriga. Tillsynen omfattar kontroll av försäljningens lagenlighet och dess egenkontroll samt förbud mot och begränsningar av rökning. 


För tobaks-, niktoinvätske och nikotinpreparatsförsäljning krävs det tillstånd. Läs mera under 'Blanketter och anvisningar'.Detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätska

 

Detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätska är tillståndspliktig verksamhet och partihandel med dessa produkter är anmälningspliktig verksamhet.

Ansökan om detaljhandelstillstånd ska riktas till den kommun där försäljningsstället ligger eller, om försäljningen sker i ett kommunikationsmedel, till verksamhetsutövarens hemkommun. Även anmälan om partihandel ska riktas till den kommun där försäljningsstället ligger. För försäljning av andra produkter som omfattas av tobakslagen, till exempel röktillbehör eller tobakssurrogat, krävs inget detaljhandelstillstånd. Vid försäljningen av dessa produkter ska dock tobakslagens bestämmelser om till exempel egenkontroll och förbud mot marknadsföring beaktas.


För behandling, övervakning och statistikföring av tillstånds- och anmälningsärenden för Valvira och kommunerna ett register över näringsidkare som har beviljats detaljhandelstillstånd för produkter som omfattas av tobakslagen eller som har gjort en anmälan om partihandel för försäljning av produkter som omfattas av tobakslagen. Valvira svarar för att registrets datasystem fungerar.  Uppgifterna om alla som beviljats försäljningstillstånd och alla som gjort en anmälan om partihandel finns i det offentliga försäljningstillståndsregistret. 


Obs! Ny tobakslag (549/2016)

Information gällande övervakningsavgifter för detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter / detaljhandelstillstånd för nikotinvätskor


Förbud som gäller försäljning

Tobaksprodukter och nikotinvätskor får inte säljas eller på annat sätt överlåtas eller förmedlas till den som inte har fyllt 18 år. Förbudet gäller också försäljning eller annan överlåtelse av tobakssurrogat, röktillbehör och elektroniska cigaretter i näringsverksamhet. Den som säljer produkter som omfattas av tobakslagen ska ha en plan för egenkontroll för det enskilda försäljningsstället för att säkerställa att övervakningen av åldersgränser fullgörs i samband med försäljningen.


Tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor får inte säljas eller på annat sätt överlåtas från en automat.


Rökfria tobaksprodukter, såsom tuggtobak, snus, tobak för användning i näsan, får inte säljas, överlåtas på något annat sätt eller förmedlas. Enligt en övergångsbestämmelse i tobakslagen får andra rökfria tobaksprodukter än tobak för användning i munnen, säljas och på annat sätt överlåtas i detaljhandel till och med den 20 maj 2017, förutsatt att produkten har funnits till salu eller på annat sätt överlåtits till konsumenter i Finland senast den 20 maj 2016.


Distansförsäljning av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor är förbjuden. Produkter får således inte säljas över internet, per telefon eller något annat medel för distanskommunikation. Förbudet gäller såväl gränsöverskridande försäljning som försäljning inom landets gränser. I fråga om elektroniska cigaretter och nikotinvätskor är gränsöverskridande distansförsäljning emellertid förbjuden först från och med den 1 juli 2017. Det bör noteras att inte heller en privatperson får föra in sådana produkter i landet som skaffats via ett medel för distanskommunikation från och med den 1 juli 2017 (se Införsel).


Tobaksprodukter, örtprodukter för rökning, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor får inte säljas på tullaktion.


 


Detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat

Nikotinpreparat får säljas på apotek, men också i butiker, servicestationer och kiosker där tobaksprodukter också säljs. För nikotinförsäljningen behövs alltid tillstånd från den kommuns tillsynsmyndighet, där försäljningen kommer att ske. Se anvisningar för ansökan här (nere på sidan).  


Fimea upprätthåller register över de försäljningsställen som fått tillstånd för försäljning av nikotinpreparat.