Livsmedelstillsyn


Livsmedelstillsynens uppgift är att övervaka och befrämja livsmedlens säkerhet. Tillsynen gäller livsmedel och deras tillverkning, övrig hantering, import, transport, handel samt utskänkning eller annan överlåtelse.

 


Utredning av matförgiftningar

 

Om du misstänker att du insjuknat på grund av ett fördärvat livsmedel, ta omedelbart kontakt med miljöhälsoskyddet. Ifall det är möjligt, spara de livsmedel du misstänker är dåliga i kylskåpet (gärna också förpackningen). Det är viktigt att meddela direkt, eftersom en sen anmälan gör saken svårare att undersöka, och smittokällan kan då bli outredd. 


Anmälan om  livsmedelslokal eller ansökan om godkännande av anläggning

 

Ansökan om godkännande av anläggning  eller anmälan om livsmedelslokal skall alltid göras innan den tas i bruk, byter innehavare eller när verksamheten väsentligt förändras.

 

Ansökningsförfarandet gäller anläggningar som t.ex. köttstyckerier och fiskrökerier. Ansökan bör lämnas in i mycket god tid, eftersom godkännandeprocessen kan ta lång tid, beroende på om tilläggshandlingar begärs in eller om verksamhetsidkare och grannar måste höras. Till ansökan bifogas bl.a. en egenkontrollplan. Inspektion/Inspektioner görs med anledning av ansökan. En anläggning får inte tas i bruk förrän den är godkänd. Länkar till ansökningsblanketter  hittas under "Blanketter och anvisningar".

 

Anmälningsförfarandet berör de livsmedelslokaler som inte är anläggningar (t.ex. restauranger, tillverkningskök, minutförsäljning). Anmälan ska lämnas in till hälsoinspektörerna senast 4 veckor innan verksamheten inleds. Anmälan handläggs av tjänstemännen. Inspektion görs på basen av riskanalys. Länkar till anmälningsblankett hittas under "Blanketter och anvisningar".


 

Hygienpass

 

Personer som hanterar oförpackade lättförskämbara livsmedel och som arbetat i samma eller olika livsmedelslokaler i över tre månader bör visa intyg över tillräcklig livsmedelshygienisk kompetens. Oftast innebär det att man skaffar det s.k. hygienpasset.

 

Hygienpasset kan fås antingen genom att man deltar i en kurs och avlägger ett godkänt prov (medborgarinstituten brukar ordna kurser) eller kontaktar en kompenstestare för att komma överens om avläggande av provet. Även genom vissa examina fås motsvarande kompetens.

 

Sydspetsens miljöhälsa beviljar inte hygienpass, utan på Livsmedelssäkerhetsverkets (EVIRA) hemsida finns en lista på godkända hygienkompetenstestare som man kan kontakta.


Inom området för Sydspetsens miljöhälsa så ordnar bl.a. medborgarinstituten hygienpasskurser. Provet kan skrivas åtminstone på de båda inhemska språken.