Miljöhälsoskydd

 

Den regionala tillsynsenhetens syfte är att upprätthålla och befrämja befolkningens och individens hälsa samt att förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan förorsaka sanitär olägenhet. Till verksamheten hör tillståndsgivning, rådgivning, information och inspektioner.

 

Till miljöhälsoskyddet hör livsmedelstillsyn, konsumentsäkerhetstillsyn, hälsoskydd (bl.a. tillsyn av kvaliteten på hushållsvatten, badvatten och inomhusklimat) och övervakning av att tobakslagen och läkemedelslagen gällande nikotinpreparat följs samt veterinärvård. Också djurskyddslagen och lagen om djursjukdomar innehåller uppgifter som hör till miljöhälsoskyddet.

 


Boulevarden