Miljöhälsovård

 

Den regionala tillsynsenhetens syfte är att upprätthålla och befrämja befolkningens och individens hälsa samt att förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan förorsaka sanitär olägenhet. Till verksamheten hör behandling av ansökningar och anmälningar, rådgivning, information och inspektioner.

 

Till miljöhälsovården hör livsmedelstillsyn, hälsoskydd (bl.a. tillsyn av kvaliteten på hushållsvatten, badvatten och inomhusklimat) och övervakning av att tobakslagen och läkemedelslagen gällande nikotinpreparat följs samt veterinärvård. Också djurskyddslagen och lagen om djursjukdomar innehåller uppgifter som hör till miljöhälsoskyddet.


Miljöhälsovården övervakar regelbundet tillstånds- och anmälningspliktiga aktörer inom sin sektor. Regelbunden tillsyn är avgiftsbelagd.

 


Boulevarden