Detaljhandelstillstånd för försäljning av tobaksprodukter 

Försäljningen av tobaksprodukter har blivit tillståndspliktigt från om med 1.4.2009. 


Detaljhandelstillstånd ansöks av den kommun där försäljningsplatsen ligger eller i fråga om färdmedel av näringsidkarens hemkommun. Partiförsäljare får sälja tobaksprodukter utan detaljhandelstillstånd till en annan partiförsäljare eller till en detaljhandelstillståndinnehavare. Varje försäljningsplats måste ha ett separat detaljhandelstillstånd.


En kommun beviljar ett detaljhandelstillstånd om den sökande har lagt fram en godtagbar plan för egenkontroll av försäljningen av tobaksprodukter, en redogörelse som uppfyller bestämmelserna för placeringen av tobaksprodukter och rökdon vid försäljningsdisken och kan bevisa att tillräckliga arrangemang för kontroll av försäljningen kan upprätthållas.


Kommunen tar ut en avgift för detaljhandelstillståndet och den årliga kontrollen. Med avgifterna kan kommunen täcka de kostnader som övervakningen och upprätthållandet av systemet med försäljningstillstånd orsakar kommunen. Avgifterna kan inte vara högre än kostnaderna orsakade av systemet.


Den som beviljats tillstånd för detaljhandel med nikotinpreparat ska underrätta kommunen om förändringar i de uppgifter som angetts i tillståndsansökan samt om upphörande med försäljningen. Kommunen underrättar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) om tillstånd som beviljas eller återkallas samt om förseelser vid försäljning eller försäljning som upphör. Valvira är ansvarig registerförare.


Ansökningsblanketterna jämte ifyllningsanvisningar finns här.

 Försäljning av nikotinpreparat

Kommunen beviljar på en skriftlig ansökan tillstånd för försäljning av nikotinpreparat, om sökanden har förutsättningar att förvara och sälja nikotinpreparat i enlighet med läkemedelslagen. En skriftlig ansökan kan göras fritt formulerat, såvitt den innehåller följande uppgifter:

 

1) sökandens namn eller sammanslutningens firma och kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt adresserna till de försäljningsställen där nikotinpreparat säljs,

 

2) hur nikotinpreparaten förvaras samt arrangemangen för övervakning av försäljningen,

 

3) den försäljningsansvariges namn och kontaktuppgifter, och

 

4) antalet säljställen och hur de är placerade på försäljningsstället (t.ex. bottenritning).


Ansökan kan skickas per post eller per e-post. Se noggrannare adressuppgifter här.

 

Den som beviljats tillstånd för detaljhandel med nikotinpreparat ska underrätta kommunen om förändringar i de uppgifter som angetts i tillståndsansökan samt om upphörande med försäljningen. Kommunen underrättar i sin tur Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om beviljade tillstånd och om upphörande med försäljning.