Länk till blanketter finns nere i vänstra balken.


Behandlingstider för ansökningar

Verkställda behandlingstider år 2017 för verksamheter som inte får inledas utan beslut:


-under fem arbetsdagar 5 st
-mellan sex och tio arbetsdagar 2 st
-15-20 arbetsdagar 1 st

-> 20 arbetsdagar 1 st


Verksamheter som kräver tillstånd är anläggningar som levererar hushållsvatten, anläggningar i livsmedelsbranschen samt minutförsäljningstillstånd för tobak och nikotinpreparat.Registerbeskrivning för TerveKuu- och ProVet-databaserna


Sydspetsens miljöhälsa använder sig av en Tervekuu-databas över objekt inom övervakningen. I databasen sparas uppgifter och dokument med anknytning till övervakningen. Praktikerveterinären använder sig av kommunens ProVet-databas för hanteringen av kunduppgifter.

 

Enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999) skall den registeransvarige göra upp en registerbeskrivning över personregistret, av vilken skall framgå


1. den registeransvariges och vid behov dennes företrädares namn och kontaktinformation,

2. ändamålet med behandlingen av personuppgifter,

3. en beskrivning av gruppen eller grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa,

4. vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter översänds till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt

5. en beskrivning av principerna för skyddet av registret.

 

Den registeransvarige skall hålla registerbeskrivningen allmänt tillgänglig. De utvidgade registerbeskrivningarna, de s.k. dataskyddsbeskrivningarna,  för TerveKuu - och ProVet-databaserna nedan:


Dataskyddsbeskrivning för Tervekuu-databasen (pdf)


Dataskyddsbeskrivning för ProVet-databasen (pdf)