Aktuellt information om dagvattenavgift!INFORMATION OM HANGÖ STADS DAGVATTENAVGIFT 
Hangö stadsfullmäktige har 14.11.2017 § 72 beslutat att kommunen uppbär en dagvattenavgift för att täcka kostnaderna för kommunens dagvattensystem, detta i enlighet med Markanvändnings- och bygglagens (MBL) 103 §. Enligt MBL definition är dagvatten de regn- och smältvatten som ansamlas på markytan, byggnadstak eller andra ytor i bebyggda områden. Dagvattnet kan hanteras genom avledning, infiltrering, fördröjning och behandling. Kommunens dagvattensystem är enligt MBL:s definition en helhet av områden och konstruktioner avsedda för hantering av dagvatten. För att skydda den bebyggda miljön måste dagvattnet hanteras på ett kontrollerat sätt; dagvattenhanteringen är således en viktig del av kommunens basinfrastruktur. Enligt markanvändnings- och bygglagen uppbärs kommunens dagvattenavgift för att täcka de kostnader kommunens dagvattensystem förorsakar kommunen. Kostnader uppstår i planering, byggande, användning och underhåll av dagvattensystemet. I Hangö har stadsfullmäktige beslutat att årligen samla in cirka 100 000 € via dagvattenavgiften. I praktiken är de kostnader dagvattensystemet förorsakar är större.

DAGVATTENSYSTEMETS VERKNINGSOMRÅDE Hangö stads dagvattenavgift uppbärs för de bebyggda fastigheter som befinner sig inom verkningsområdet för kommunens dagvattensystem. Att fastigheten hör till verkningsområdet för kommunens dagvattensystem förutsätter inte nödvändigtvis en anslutning till kommunens dagvattennätverk. Verkningsområdet har fastställts genom analys av geodata. Till verkningområdet hör fastigheter som betjänas av kommunens dagvattensystem genom en kontrollerad hantering av dagvatten. Verkningsområdet har avgränsats på basen av positionen för de strukturer som hör till dagvattensystemet. På dagvattensystemets verkningsområde i Hangö stad finns ungefär 2900 bebyggda fastigheter. Dagvattenavgiften uppbärs enbart för bebyggda fastigheter.

DAGVATTENFAKTURAN
Dagvattenavgiften är en offentligrättslig avgift för vilken mervärdeskatt inte uppbärs. De fastigheter som hör till dagvattennätets verkningsområde kommer i början av 2018 att faktureras dagvattenavgiften för år 2017.

TILLÄGGSINFORMATION OCH ANVISNING FÖR FRAMSTÄLLANDE AV ANMÄRKNING 
Fakturamottagaren har rätt att framställa en skriftlig anmärkning på fakturan inom 14 dagar från datum för fakturans mottagande. Ur anmärkningen bör framgå orsaken och motivering till anmärkningen, fakturanummer och fastighetsbeteckning. Anmärkningen kan skickas skriftligt eller via e-post. 

Skriftliga anmärkningar kan skickas till adressen: Hangö Tekniska och Miljöverk ”Dagvatten” Sandövägen 2, 10960 Hangö norra eller via e-post till adressen: hankohulevesi@hanko.fi  Lisätietoja:


DAGVATTEN_INFO_(pdf) (160.5 KB)
Bilaga2_verksamhetsområde_A3_20112017 (pdf) (3.3 MB)
kartta