Vad är HINKU?

I projektet Kolneutral kommuner (HINKU) samarbetar kommunerna, näringslivet, invånarna och experterna. Syftet är att:

•  minska växthusgasutsläppen med 80 procent innan år 2030

•  stärka konkurrenskraften och öka möjligheterna för affärsverksamhet

•  utveckla områdets cleantech-kompetens och bioekonomi

•  intensifiera samarbetet mellan kommuner och näringsliv

•  främja områdets livskraft

 

Stadsfullmäktige i Hangö beslöt den 16.1.2013 att delta i projektet Mot en kolneutral kommun. Kommunerna i Västra-Nyland (Hangö, Lojo, Raseborg och Sjundeå) gick med gemensamma krafter med i HINKU-projektet.

Läs mera: Hinku-foorumi


 

 

 


Hur minskar Hangö stad på utsläppen?

Från år 2007 till 2013 har Hangö minskat utsläppen med 44 procent. Utsläppsminskningen har uppnåtts bl.a. genom att övergå från olja till flis inom fjärrvärmen och genom ändringar inom sophanteringen.
 

Stadens HINKU-arbetsgrupp sammanträder regelbundet och funderar över åtgärder som sänker utsläppen inom olika delområden. Genom Korsmansgatans trafikarrangemang minskar utsläppen då långtradarna inte längre behöver stanna när de svänger från Korsmansgatan till Appelgrensvägen. I framtiden kommer man redan i stadsplaneringen att beakta energieffektiva uppvärmningsformer, bl.a. i detaljplanen för Hangöbyvägen utmärks platser för jordvärmebrunnar. Bytet av hamnens arbetsbelysning till led-lampor sparar energi och det mjukare ljuset minskar på ”ljusföroreningen”.

Även skolorna har beaktat Hinku-projektet i sina årsplaner. I skolorna kan man minska på utsläppen bl.a. genom att använda mindre papper och använda datatekniken effektivare.
Här kan du läsa mera om skolornas Hinku-åtgärder.

HINKU Hangö