Försäkra dig om tillgång till störningssituationsmeddelanden

Hangö Vatten använder ett textmeddelandesystem för information om störningssituationer.

Meddelandena kommer endast till de telefoner vars faktureringsadress befinner sig inom störningsområdet. Hangö Vatten har tagit i bruk en kundportal till vilken kunden själv meddelar telefonnummer vars faktureringsadress befinner sig annanstans (t.ex. fritidshangöbor).
Kunden kan meddela också ett hemligt telefonnummer eller en arbetstelefon om hen önskar få störningssituationsmeddelanden angående sin egen fastighet till dessa telefoner.

En länk till kundportalen https://www.ums-asiakasportaali.fi


OBS: Kommun/Bolag: Hangon VesiFastighetens vattenförsörjningsansvar


Vet du vad som döljer sig under din gräsmatta? -broschyr:


Fastighetens vattenförsörjningsansvar (pdf) (1.5 MB)
Dagvattnets verksamhetsområde


OBS: Dagvattnets verksamhetsområde är inte samma sak som dagvattnets verkningsområde.


Hangö stadsfullmäktige godkände den 13.5.2014 dagvattnets verksamhetsområde för Hangö vatten- och avloppsverk. Efter att verksamhetsområdet godkänts har verksamhetsområdets fastigheter haft en treårig övergångstid för att sätta sina system i sakenligt skick. Detta innebär i praktiken att fastighetens dagvatten (regn- och dräneringsvatten) inte längre får ledas i avfallsvattenavloppet utan ska ledes i ett separat på gatuområdet löpande dagvattenavlopp eller behandlas på den egna tomten om det tekniskt är möjligt. Ifall en fastighet på dagvattnets verksamhetsområde fortsättningsvis leder dagvatten i avfallsvattenavloppet träder en med 50% förhöjd avloppsvattenavgift i kraft den 1.1.2018 i enlighet med vatten- och avloppsverkets taxa. Därtill bör fastigheten utan dröjsmål skrida till åtgärder för att korrigera situationen.


Ifall fastighetens ägare är osäker på huruvida fastigheten hör till dagvattnets verksamhetsområde kan saken kontrolleras här:  Dagvattnets verksamhetsområde eller på anslagstavlan i Hangö vatten- och avloppsverks kontor. Ifall fastighetens avfallsvatten- och dagvattensystem ännu kräver ändringsarbeten bör fastighetens ägare vända sig till ett sakkunnig vvs-företag som gör upp behövliga planer och verkställer ändringsarbetena. Man hinner ännu utföra ändringarna före årsskiftet.


Under hösten 2017 påbörjar vatten- och avloppsverket övervakningsåtgärder på dagvattnets verksamhetsområde samt i avloppsvattennätet. I bakgrunden finns Vattentjänstlagen som förbjuder ledande av dagvatten i avfallsvattenavloppet. Undantag kan utgöra områden som saknar dagvattenavlopp och vars fastigheter inte kan behandla sitt dagvatten på den egna tomten.


Dagvatten som leds i avfallsvattenavloppet förorsakar överflödiga energikostnader vid avloppsvattenpumpstationerna samt tidvis också överflöden, varvid orenat avloppsvatten rinner ut i havet. Dagvattnet förorsakar även överflödiga kemikalie- och driftskostnader vid avloppsvattenreningsverket samt försvårar uppnåendet av ett gott och jämnt reningsresultat. De mest kännbara problemen med dagvatten som leds i avfallsvattenavloppet uppstår möjligen under de allra hårdaste regnen, varvid avfallsvattenytan i avloppsvattennätet stiger och utrymmen som ligger under fördämningshöjden (källare) kan översvämmas. Således uppmanas även fastigheter som befinner sig utanför det nuvarande verksamhetsområdet för dagvatten att påbörja åtgärder för att separera dagvatten från avfallsvatten. Den enklaste åtgärder är att infiltrera det regnvatten som kommer från taken på den egna gården, ifall jordmånen lätt släpper igenom vatten.Vatten- och avloppsverket sanerar vatten- och avloppsnät 2017

Vatten- och avloppsverket sanerar vatten- och avloppsnät på Bromsaregatan och Hantverkaregatan på sommaren och hösten 2017.