Mödrarådgivning

 

Mödravården stöder den väntande modern, fostret, den nyfödda  och hela familjens hälsa. Mödravården uppföljer graviditeten och förebygger eventuella störningar under graviditeten, förlossningen  och barnsängstiden. Besöken på mödrarådgivningen varierar efter moderns och familjens individuella behov. Till alla familjer erbjuds hembesök under graviditet och efter förlossning. Kontakt till mödrarådgivningen  görs i de flesta fall då graviditetstestet visar positivt. Första besöket / inskrivning till mödrarådgivningen görs vid graviditetsveckor 8-9. Ultraundersökningar erbjuds 2 ggr.

 

För att stödja familjen samarbetar rådgivningen vid behov bl. a. med personalen från förlossningen, socialväsendet, mentalvården och familjecentret. Familjeförberedelsekurser erbjuds för förstföderskor och omföderskor v.b.

  

Hälsovårdare Kerstin Englund

tfn 040 1359 524

Hälsovårdare Linda Forsström-Uusitalo

Tfn 019-2203 522

tel. tid vardagar kl 11.00-12.00


Besöksadress: Vinkelgatan 12, Postadress: Esplanaden 85

 

Bekanta dig också med Hangö munhälsovårds rådgivning på nätet

Munhälsovårdens rådgivning på nätet


Barnrådgivning

 

Barnrådgivningen riktar sig till alla i Hangö  bosatta barn, från 0-6 år.  Förutom de av social- och hälsovårdsministeriets rekommenderade hälsogranskningar gör hälsovårdaren  även individuella vårdplaner enligt barnets och familjens behov.  Barnrådgivningens främsta mål är att främja barnets fysiska, psykiska och sociala tillväxt och utveckling. Barnrådgivningen stöder föräldrarna i uppfostringsfrågor och föräldraskap.

 

De av social- och hälsovårdsministeriets rekommenderade läkargranskningar utförs planenligt på barnrådgivningen.  Barnrådgivningen samarbetar vid behov i multiprofessionella team.  Föräldraskolan som påbörjas under graviditeten och fortsätter då barnet är fött , deltar hälsovårdarna i genom att hålla föreläsningar för familjerna. Barnrådgivningen strävar till att göra hembesök till alla nyfödda.

 

Besöken på rådgivningen är avgiftsfria för ortsbor, vid behov kan icke ortsbor besöka barnrådgivningen om de har betalningsförbindelse/vårdplan.

 

Kontakta oss under telefontid alla vardagar mellan kl 11.00-12.00

 

Hälsovårdare Johanna Fjäder

tfn 040 1359 521

Hälsovårdare Linda Forsström-Uusitalo 

tfn 040 1359 522

Hälsovårdare Laura Boström

tfn. 040 1359 525

 

                     

Besöksadress: Vinkelgatan 12, Postadress: Esplanaden 85


Bekanta dig också med Hangö munhälsovårds rådgivning på nätet

Munhälsovårdens rådgivning på nätet


Preventivrådgivning

 

Denna rådgivningsverksamhet ger stöd och rådgivning i frågor som berör familjeplanering och preventiva ärenden. Preventivrådgivningen sköts av en hälsovårdare och en läkare. Till rådgivningen kommer man genom att beställa en tid vardagar  019 2203 524 eller 040 1359 524 kl. 11-12.

Hälsovårdare Kerstin Englund.

 

Lappvik rådgivning 

Lappvik rådgivning 2

 

Lappvik rådgivning fungerar enligt befolkningsansvarsprincipen och omfattas av mödra- och barnrådgivning, vuxen- och seniorrådgivning samt hemsjukvård. Verksamheten vid Lappvik rådgivning sköts av hälsovårdare.

 

Till barnrådgivningen hör barn under skolåldern och deras familjer. Barnrådgivningen arbetar för främjandet av barnfamiljernas hälsa I syfte att stöda barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling. För att förebygga smittosamma sjukdomar vaccineras barnen enligt Folkhälsoinstitutets vaccinationsprogram.

 

Mödrarådgivningens främsta syfte är att främja den väntande mammans, fostrets och den nyföddas hälsa. Rådgivningen arbetar familjecentrerat  och arbetar för att ge föräldrarna resurser som föräldraskapet  förutsätter.

 

Vuxen- och seniorrådgivning sker endast genom tidsbeställning. Rådgivningen ges även per telefon.

 

 

Hälsovårdare  

tel. tid  vardagar kl. 11.00-12.00

tfn 040 1359 521

 

 

 

 

 

.