Patientombudsman

 

Den respons som kommer på patientskadeärenden och andra klagomål utgör en del av hälsocentralens kvalitetsutveckling, vars syfte är att förbättra kvaliteten på vården och att fungera i förebyggande syfte så att antalet klagomål minskar.

.

 

Patientombudsmannen:

  • ger råd och handleder patienterna och deras anhöriga i ärenden som rör bemötande och patientskador
  • bistår vid behov om ni vill göra en skriftlig anmärkning
  • deltar i utredningen av ärendet genom att diskutera med berörda parter och ger vid behov råd om vilka fortsatta åtgärder kan vidtas
  • representerar INTE patienten i domstolsärenden

Bästa patient!

 

Råder det oklarhet som berör vården försök i första hand ta upp saken till diskussion på den vårdenhet som ansvarar för vården. Alternativt kan ni kontakta en överordnad (avdelningsskötare, ledandeskötare, ansvarig läkare eller ledandeläkare). Ni kan givetvis om ni så önskar kontakta patientombudsmannen direkt. Även personalen på avdelningarna verkar för befrämjande av patientens rättigheter.


Anmarkning_mot_varden_eller_bemotandet Hangö (pdf) (190.9 KB)

 

Kontaktuppgifter:

Johanna Söderlund  

Tfn 019 289 2000

 

Postadress: Pb 75, 10611 Raseborg

Besöksadress i Ekenäs: Raseborgsvägen 37