Munhälsovård

Hela vuxenbefolkningen har rätt till kommunal tandvård eller alternativt rätt att från sjukförsäkringen få ersättning för kostnaderna för privat tandvård.

Tandvårdens klienter erhåller huvudsakligen helhetsvård. Vi strävar till att vårdtiden ordnas inom 6 månader efter kontakttagandet. För tillfället är väntetiden  för icke brådskande tandvård  under 4 månader (3.1.2018).

Under 18-åringar kallas till vård enligt personligt behov.

 

Mottagning

Hälsocentralens tandläkarmottagning, Esplanaden 85

 

Personal

Ansvarig tandläkare 
Pirta Liljekvist 
Tel. 019 220 3577

 

tandvård

Tandläkare

Paul Taurio

Tel. 019 2203 577

 

Tandläkare

Daina Rutena

Tel. 019 2203 577

 

Tandläkare

Ineta Skrastina

Tel. 019 2203 577


Munhygienist

Johanna Widerholm

Tel. 019 2203 577
 

Munhälsovårdsenheterna erbjuder kommuninvånarna tandläkar- och munhygienistservice.

 

Tidsbeställning

Kansli och tidsbeställning kl. 9.00 – 11.00 tel. 019 2203 577.

Dejoursamtal kl 8-10.

Vid samtalet bedömer en tandskötare hur brådskande vårdbehovet är och ger en tid. Tandskötaren konsulterar en tandläkare vid behov. Bedömningen av vårdbehovet påverkas av bl.a. odontologiska och medicinska skäl såsom grundsjukdomar och patientens medicinering.Annuleringar tel.019 2203577

Vid förhinder meddela så tidigt som möjligt och vid sjukfall senast samma dag på morgon.

De som fyllt 15 år måste betala 50,80 € för en oanvänd vårdtid som inte annullerats.


 

Akut tandvård

Tandläkardejour vardagar med tidsbeställning, må-to kl.9.00 -11.00 och kl. 12-15 samt  fre kl. 8-13. Dejoursamtal vardagar kl. 8-10 tel. 019 2203 577. Vi använder oss av call-back-system.

 

Tandläkarjouren utanför tjänstetid för de nyländska kommunerna befinner sig i Helsingfors

Jour utanför tjänstetid betyder jour för vård av värk- och olyckspatienter vardagar kl. 15-21 och under veckoslut och vardagshelger kl. 8-21.

 

Man skall beställa tid per telefon hos jouren varvid en yrkesperson inom munhälsovården bedömer vårdbehovet enligt enlighetliga kriterier för brådskande vård. Syftet med jouren är att ge den brådskande första hjälpen i situationer där man inte kan vänta till följande vardag och tandvårdsjouren på den egna hälsovårdscentralen.

Om kriterierna  för brådskande vård uppfylls, betalar patienten inte besökskostnaderna direkt till serviceproducenten. Kommunen kräver senare betalning av patienten enligt hälsovårdscentralens taxa. Ersättning för resekostnader kan ansökas hos FPA, om gränsen för självrisk överskrids.

 

Jourenhet utanför tjänstetid:

Attendo Hammaslääkäri Kamppi/Hammaspeikko

Sanduddsgatan 6 B

00100 Helsingfors

 

Tidsbeställning, vardagar kl. 15-21 och veckoslut och vardagshelger kl. 8-21, tel. 044 494 3198.


Nattjour

Munhälsovårdens nattjour fungerar kl. 21.00-8.00 vid Tölö sjukhus (Tölögatan 40, Helsingfors).

På nattjouren vårdas patienter som behöver omedelbar vård och vars vård av medicinska skäl ej kan vänta till följande dag kl. 8.00.

Nattjouren fungerar enligt medicinska principer om brådskande fall. Patienten bör ringa gällande sitt behov av vård till Tölö sjukhus, olycksfallstationen, tel. 040 621 5699.

 

 

Avgifter för kommunal tandvård 1.1.2018

Tandvården är gratis för alla under 18 år. För en oandvänd vårdtid som inte annullerats debiteras 50,80 euro för de som fyllt 15 år.

Grundavgiften för tandvård vid hälsocentralen är 10,20 euro per besök hos munhygienist och 13,10 euro per besök hos tandläkaren.

Grundavgiften för besök hos specialtandläkare är 19,20 euro per besök.

Utöver grundavgiften debiteras följande avgifter för vård och undersökning beroende på vårdens art och omfattning:


Undersökning 8,40-37,50 euro
Röntgenbild 8,40 euro
Panoramaröntgenfotografering av käkar och hela tandgården 18,90 euro
Förebyggande vård (t.ex. fluorbehandling) 8,40 euro
Behandling av sjukdomar 8,40-77 euro
Vård av protes med rebasering 54,90 euro
Vård av protes med reparation 37,50 euro
Protes med akryldelar och helprotes 183,50 euro
Kronor och bryggor per tand 183,50 euro
Skeletterad protes 222,70 euro


Intyg/utlåtande av tandläkare 54,90 euro


Utöver dessa avgifter debiterar vi för tandtekniska utgifter samt för specialmaterial.

Tandvårdsavgifterna beaktas inte i avgiftstaket.

 

Anvisningar och råd för munvård
Länkar:

        Finlands tandläkarförbunds sidor

        Puhtaat hampaat