Rehabilitering för frontveteraner

En person som är berättigad till rehabilitering och tjänster som stöder hemmaboendet ska vara bosatt i Finland och ha deltagit i 1939–1945 års krig. Personen ska ha tilldelats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken. En frontveterans maka eller make kan delta i anstaltsrehabilitering samtidigt med veteranen vid samma rehabiliteringsinrättning. Maken eller makan kan delta i dagrehabiliteringen tillsammans med frontveteranen.

 

Syftet med rehabiliteringen är att främja och upprätthålla frontveteranens funktionsförmåga så att han eller hon så länge som möjligt självständigt klarar av sina dagliga funktioner. Tjänsterna ska i huvudsak basera sig på en kartläggning av servicebehovet. En yrkesperson från social- eller hälsovården, ansvarspersonen/servicerådgivaren som utsetts för frontveteranen, kunden och om möjligt en närstående kan delta i bedömningen av funktionsförmågan.

 

Frontveteranernas rehabilitering kan genomföras som anstaltsrehabilitering, dagrehabilitering eller öppen rehabilitering. Dagrehabilitering eller annan öppen rehabilitering är den primära rehabiliteringsformen när den är ändamålsenlig med tanke på målen med rehabiliteringen. Obs! Även en frontveteran som bor på effektiverat serviceboende har rätt att få ovan nämnda rehabilitering.

 

Rehabiliteringen medför inte några kostnader för frontveteranen och makan eller maken. Kommunen betalar kostnaderna för frontveteranens rehabilitering och Folkpensionsanstalten ersätter alla resekostnader i anslutning till rehabiliteringen inklusive självriskandelar.

 

Med anstaltsrehabilitering avses en rehabiliteringsperiod som tillbringas på en anstalt och som utöver rehabilitering även omfattar inkvartering och helpension.

 

Till verksamhetsformerna inom den öppna rehabiliteringen hör olika typer av terapi, till exempel fysioterapi, ergoterapi, fotvård, massage eller annan terapi som grundar sig på frontveteranens individuella behov, eller ett psykosocialt stöd såsom individuellt diskussionsstöd/funktionellt stöd.

 

Öppen rehabilitering kan ges till exempel på hälsovårdscentraler, sjukhus, ett intensifierat serviceboende, service- och dagcentraler och rehabiliteringsinrättningar. Tjänsterna kan också anskaffas av en sådan serviceproducent eller självständig yrkesutövare som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård.

 

Öppen rehabilitering kan också tillhandahållas hemma hos frontveteranen (hemrehabilitering) ifall det är nödvändigt på grund av veteranens hälsotillstånd. Med hemrehabilitering avses sådan rehabilitering som ges i frontveteranens hem eller under hemliknande förhållanden, till exempel i ett servicehus, intensifierat serviceboende eller inom institutionsvården.

 

Ansökan om rehabilitering görs av frontveteranen eller av en person som befullmäktigats av frontveteranen, också för makans eller makens del. Också en anhörig eller social- och hälsovårdsmyndigheterna kan göra en skriftlig ansökan på frontveteranens vägnar.

 

En bedömning av frontveteranens behov av service räcker för att få rehabilitering. Läkarutlåtande ska skaffas om frontveteranens hälsotillstånd kräver eller om funktionsduglighetsklassen inte har fastställts eller om den måste fastställas på nytt.

 

För att Ni skulle få en bedömning av behov av service för att få rehabilitering, ber vi Er vänligen beställa tid från serviceledaren.

 

Christina Mattila, serviceledare                                   

019 2203 489                                                                   

christina.mattila(at)hanko.fi