• Företagshälsovård


Vår uppgift är att erbjuda högklassiga företagshälsovårdstjänster inom rimlig tid till företag, företagare och jordbrukare verksamma i kommunen. Tyngdpunkten ligger på det förebyggande  arbetet. Vi fungerar som arbetsplatsernas sakkunniga genom att uppskatta arbetets och arbetsförhållandenas inverkan på arbetstagarnas hälsa och genom att föreslå erforderliga ingrepp.


Företagshälsovården följer Hangö stads värderingar. Våra värderingar är:

  1. kundcentrering
  2. ansvarstagande
  3. öppenhet
  4. effektivitet


Med kundcentrerad verksamhet betonar vi att företagens och arbetstagarnas välmåga och behov är centrala. Ansvarstagande betyder, att vi betjänar varje kund resepektfullt och likvärdigt. Med öppenhet vill vi uttrycka, att vi framför fakta möjligast klart och entydigt. Effektivitet betyder, att var och en betjänas smidigt och snarast möjligt.


Grunder till vår verksamhet är multiprofessionell och i teamet arbetar företagsläkarna, företagshälsovårdarna och företagsfysioterapeuten. Allting fungerar på tidsbeställning.


Vad innebär företagshälsovård?


Företagshälsovården är arbetsplatsens samarbetspartner, dit man kan vända sig i ärenden som gäller hälsa och välmåga i arbetet. Den är en oberoende och opartisk sakkunnig som har tystnadsplikt.


Företagshälsovården strävar till

  • en hälsosam och säker arbetsmiljö
  • en välfungerande arbetsgemenskap
  • att förebygga arbetsrelaterande sjukdomar
  • att upprätthålla och befrämja arbets- och funktionsförmågan


 

 

 

  

 

 

 

 

.