Allmänt om det kommunala beslutsfattandet

Kommunen strävar efter att främja sina invånares välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område. Kommunens beslutanderätt används av fullmäktige som valts av invånarna.


Fullmäktige fattar beslut om de centrala frågorna när det gäller kommunens verksamhet och ekonomi, Fullmäktige godkänner behövliga instruktioner där det bestäms om kommunens olika myndigheter och deras verksamhet. Fullmäktige utser även ledamöterna i kommunens organ samt tjänsteinnehavarna.


Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen bevakar kommunens intresse samt företräder kommunen och för kommunens talan, om inte något annat bestäms i en instruktion.


Nämnderna använder beslutanderätten inom sitt verksamhetsområde samt gör motioner, ger utlåtanden och tillsammans med underlydande personal sköter löpande ärenden inom det egna förvaltningsområdet.

 

Stadsfullmäktige valde 6.6.2017 förtroendevalda till stadens organ för åren 2017-2021.