rss Tekniska och miljöverkets kungörelser

Upphävande av beslut att godkänna Tjäruholmen stranddetaljplan

Dnr. 509/2014

För kännedom meddelas att stadsfullmäktiges beslut 12.5.2015 § 28 att godkänna Tjäruholmens stranddetaljplan har upphävts. Högsta förvaltningsdomstolen har inte ändrat Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande om att upphäva stadsfullmäktiges beslut om att godkänna planen.

 

 

Hangö 3.7.2017

 

Stadsstyrelsen


Tillbaka till rubrikerna