rss Tekniska och miljöverkets kungörelser

Källvägens och Sandövägens gatuplan till påseende

dnro 1581/2017

Gatuplanen finns till påseende på tekniska och miljöverkets anslagstavla, Sandövägen 2 och på biblioteket under tiden 14.9.2017–29.9.2017.

Planmaterialet och kungörelserna finns också för kännedom på stadens hemsidor:

https://www.hanko.fi/sv/tjanster/kommunteknik/trafikplanering


Eventuella anmärkningar om förslagen kan lämnas till Hangö stad, tekniska och miljöverket, kommuntekniska avdelningen, Sandövägen 2, 10960 Hangö. 

Anmärkningarna ska vara inlämnade senast 29.9.2017 kl. 15.00.

 

 

Hangö 21.8.2017

 

Tekniska nämnden


Tillbaka till rubrikerna