rss Tekniska och miljöverkets kungörelser

Framläggning av detaljplaneförslag till offentligt påseende: Detaljplan och detaljplaneändring för järnvägsunderfartstunnel

Dnr 1465/2017

Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller en del av järnvägsområden, Korsmansgatan och Parkgatan. Planläggnings avsikten är att möjliggöra byggandet av underfartstunnel för den lätta trafiken.

 

Planförslaget framläggs till offentligt påseende vid tekniska och miljöverket i Hangö stad, Sandövägen 2, 10900 Hangö under tiden 20.11-19.12.2017

 

Planmaterialet och kungörelserna finns också för kännedom på stadens
webbsidor

Planmaterial: www.hanko.fi/kaavoitus/alikulku

Kungörelser: www.hanko.fi/sv → Aktuellt → Kungörelser

 

Eventuella anmärkningar riktas till stadsstyrelsen och lämnas in till tekniska och miljöverket senast 19.12.2017  kl. 15.00.


Hangö 13.11.2017

Stadsstyrelsen

 

Tilläggsuppgifter

stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen 040 135 9281

markanvändningsplanerare Johanna Laaksonen 040 135 9285


Tillbaka till rubrikerna