rss Tekniska och miljöverkets kungörelser

Bidrag för enskilda vägar 2018

dnro 99/2018

Bidrag för enskilda vägar

 

Kommunalt bidrag ur 2018 års anslag för väghållning av enskilda vägar kan sökas före 31.3.2018.

 

Såvida väglaget har erhållit bidrag år 2017, ska till ansökan fogas en utredning över kostnaderna för detta år.

 

Om staten eller kommunen understöder väglaget vid underhållet av en väg,

får användningen av vägen för annat än trafik som gagnar vägdelägarna inte förbjudas under den period som understödet avser.                           

Lag om enskilda vägar, 13 kap. 96§:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1962/19620358

 

Ansökningsblanketter jämte bestämmelser angående ansökningsförfarandet kan erhållas vid tekniska och miljöverkets kansli eller från stadens hemsidor

http://www.hanko.fi/sv/tjanster/kommunteknik/gator_140

 

Hangö 7.3.2018

 

Tekniska nämnden

Tillbaka till rubrikerna