Aktuellt

Fastighetens träd och buskar på gatuområden

Vid underhållet av trafiklederna på Hangö stads område används många olika typer av utrustning och chaufförerna bör klara sina uppgifter effektivt och tryggt mitt inne i den livliga trafiken på såväl körbanorna som på trottoarerna.

Genom den ökade arbetsmängden minskar kontakterna till fastighetsägare angående beskärningsbehov på träd och häckar som gränsar till trafikområdena.  Således hoppas vi att fastighetsägarna på eget initiativ sköter särskilt den växtlighet som gränsar till gatuområdena.

De som upprätthåller stadens trafikområden strävar efter att övervaka situationen. När planteringar som äventyrar den allmänna säkerheten observeras på en fastighet läggs en broschyr i postlådan som en påminnelse till fastighetens ägare om skyldigheten att sköta planteringarna.


Skyldigheterna gällande grönremsor och renhållning av diken för tomter som gränsar direkt till gatuområde har ändrats:

• Skötseln av träd och buskar på fastighetens område sker på fastighetens ägares ansvar. I skötseln ingår att sörja för att växtligheten inte stör trafiken eller underhållet och renhållningen av gator och vägar. Exempelvis ohindrad sikt och rörlighet hör till de viktigaste faktorerna när det gäller att trygga barnens skolväg.

• Träd och buskar som växer i korsningar och vid tomtanslutningar kan förorsaka farosituationer särskilt för fotgängare och cyklister, men också för biltrafiken. Därtill förstörs årligen många av underhållsmaskinernas sidospeglar och blinkar av växtlighet som brett ut sig på gatuområde. Växtlighet som spritt sig till gatu- eller vägområden kan även förhindra skötseln av trafikledsavsnittet på dess hela bredd.Det är skäl att då och då kontrollera huruvida områdets träd eller buskar äventyrar den allmänna trafiksäkerheten. Det är möjligt att trädens grenar har vuxit för långt ner på gatuområdet och att häcken förhindrar sikten på grund av att den vuxit ut på gatuområdet. Även gatornas adresskyltar och trafikmärken kan ha täckts av växtlighet.


Tillägsinformation

Skötseln av stadens gator och grönområden:

http://www.hanko.fi/sv/tjanster/kommunteknik


Trädfällning på tomter på detaljplanerade områden kräver i allmänhet miljöåtgärdstillstånd:

https://www.hanko.fi/sv/tjanster/planlaggning_och_markanvandning/tradfallningTillbaka till rubrikerna