Rintamaveteraanikuntoutus

Kuntoutukseen oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 - 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa samassa kuntoutuslaitoksessa. Samoin aviopuoliso voi osallistua päiväkuntoutukseen yhdessä rintamaveteraanin kanssa.

Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan. Palvelujen tulee perustua pääsääntöisesti palvelutarpeen kartoittamiseen. Toimintakykyä arvioidessa mukana voivat olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, asiakas ja mahdollisuuksien mukaan lähiomainen.


Rintamaveteraanin kuntoutus voidaan toteuttaa laitoskuntoutuksena, päiväkuntoutuksena tai avokuntoutuksena. Päivä- tai muu avokuntoutus on ensisijainen kuntoutusmuoto silloin, kun se on kuntoutuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista. Huom! Myös tehostetussa palveluasumisessa asuvalla veteraanilla on oikeus saada edellä mainittua kuntoutusta.


Rintamaveteraanille ja hänen puolisolleen ei aiheudu kuntoutuksesta kustannuksia. Kunta maksaa rintamaveteraanin kuntoutuskustannukset ja Kansaneläkelaitos korvaa kuntoutusmatkoista aiheutuvat kulut kokonaisuudessaan, myös omavastuuosuudet.


Laitoskuntoutuksella tarkoitetaan laitoksessa vietettyä kuntoutusjaksoa, johon kuuluu kuntoutuksen lisäksi majoitus ja täysihoito.


Avokuntoutuksen toimintamuotoja ovat erilaiset terapiat, kuten esimerkiksi fysioterapia, toimintaterapia, jalkahoito, hieronta tai muu rintamaveteraanin yksilölliseen tarpeeseen perustuva terapia tai psykososiaalinen tuki.


Avokuntoutusta voidaan toteuttaa esimerkiksi terveyskeskuksessa, sairaalassa, tehostetussa palveluasumisessa, palvelu- ja päiväkeskuksessa, kuntoutuslaitoksessa tai hankkia se yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitetulta palvelun tuottajalta tai itsenäiseltä ammatinharjoittajalta.


Avokuntoutus on mahdollista toteuttaa myös rintamaveteraanin kotona (kotikuntoutus), jos se on hänen terveydentilansa vuoksi tarpeen. Kotikuntoutuksella tarkoitetaan rintamaveteraanin kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa, kuten palvelutalossa, tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa annettavaa avokuntoutusta.


Kuntoutushakemuksen tekee rintamaveteraani tai hänen valtuuttamansa, myös aviopuolison kuntoutuksen osalta. Kirjallisen aloitteen kuntoutukseen voi tehdä rintamaveteraanin puolesta myös omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen.


Kuntoutukseen pääsemiseen riittää rintamaveteraanin palvelutarpeen arviointi. Lääkärinlausunto tulee hankkia, jos rintamaveteraanin terveydentila sitä vaatii tai toimintakykyluokkaa ei ole määritelty tai se joudutaan määrittelemään uudestaan.


Kuntoutuspäätöstä varten tarvittavan palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi pyydämme Teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä palveluohjaajaan.

Christina Mattila, palveluohjaaja                                   

019 2203 489                                                                     

christina.mattila(at)hanko.fi