Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia osoittamiensa määrärahojen puitteissa. Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuesta säädetään laissa omaishoidon tuesta (937/2005). 

Omaishoidontuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon ja muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota.

Tuen hakeminen

Omaishoidon tukea voi hakea henkilö, joka hoitaa kotona asuvaa runsasta hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevaa vanhusta, vammaista tai sairasta ja vaihtoehto hänen hoidolleen olisi laitoshoito.

Omaishoidon tukea voi hakea ympäri vuoden. Hakemuslomakkeen voi saada ottamalla yhteyttä ikäihmisten palveluohjaajaan tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijään.


 


Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto (C-lausunto) tai muu vastaava selvitys terveydentilasta.

Lisätietoja:

Alle 65-vuotiaat asiakkaat

Vammaispalvelun asiantuntija Eva Isaksson
Bulevardi 6 (kaupungintalo)
Puh. 019 2203 421


65-vuotta täyttäneet asiakkaat

Ikäihmisten palveluohjaaja

Vuorikatu 4 (Astrea)

Puh. 019 2203 489