Edunvalvontapalvelut


Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden tuottaminen siirtyy kunnilta valtiolle vuoden 2009 alusta. Jatkossa valtion oikeusaputoimistolla on kaksi tehtävää: yleinen edunvalvonta ja oikeusapu. Siirron yhteydessä päätoimisesti edunvalvonnan tehtävissä toimivat kuntien työntekijät siirtyvät edunvalvonnan tehtäviin oikeusaputoimistoissa.

Edunvalvoja voi olla tarpeen, jos henkilö ei kykene itse valvomaan omaa etuaan ja tarvitsee siksi tuekseen jonkun hoitamaan taloudellisia ja tarvittaessa myös henkilökohtaisia asioitaan. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi muistisairaudet, mielenterveysongelmat tai kehitysvammaisuus.

Edunvalvojana toimii usein tukea tarvitsevan lapsi, aviopuoliso tai muu läheinen. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja, joka hoitaa näitä tehtäviä työnsä puolesta. Tämän yleisen edunvalvonnan järjestämisestä vastaavat ensi vuoden alusta siis oikeusaputoimistot. Muutos ei vaikuta edunvalvonnassa olevien asemaan tai sellaisen yksityisen henkilön tehtäviin, joka toimii toisen edunvalvojana.
Maistraatti on jatkossakin se viranomainen, joka neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi. Samoin edunvalvojan määrää edelleen joko maistraatti tai käräjäoikeus. Maistraatti myös valvoo edunvalvojien toimintaa kuten tähänkin saakka.

Kaikkiaan edunvalvonnassa on tällä hetkellä lähes 50 000 täysi-ikäistä. Noin 60 prosentilla heistä edunvalvonnan hoitaa yleinen edunvalvoja, 40 prosentilla edunvalvojana toimii joku yksityinen henkilö. Edunvalvonnan asiakasmäärä on noussut vuosittain. Väestön ikääntyessä määrän oletetaan edelleen nousevan.
Oikeusaputoimisto voi järjestää palvelun joko omana toimintanaan tai ostamalla palvelut kokonaan tai osittain.

Raaseporin oikeusaputoimisto järjestää palvelut Hangon, Raaseporin ja Inkoon asukkaille. Yleistä edunvalvontaa varten oikeusaputoimiston palveluksessa on 4 henkilöä, joista yleisiä edunvalvojia on 2 ja edunvalvontasihteereitä 2.

Muutoksen johdosta edunvalvonnan toimipaikka muuttuu ja sijaitsee 1.1.2009 lukien Tammisaaressa, Ajurinpuisto 4:ssä.

Jokaiselle edunvalvonnan nykyiselle asiakkaalle tiedotetaan muutoksesta henkilökohtaisella kirjeellä.

Lisätietoja:
1. yleinen edunvalvoja Monica Herrlin puh. 029 565 2191
2. yleinen edunvalvoja Barbro Lindevall puh. 029 565 2192
Käyntiosoite: Ajurinpuisto 4 (kerros 4), 10600 Tammisaari
Postiosoite: PL 83,10601 Tammisaari