Tervetuloa varhaiskasvatukseen


Varhaiskasvatus /päivähoito

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Hangossa varhaiskasvatusta annetaan kunnan järjestämässä päivähoidossa ja esiopetuksessa. Varhaiskasvatuksen tarkoitus on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokovaltaista kasvua ja kehitystä.


Varhaiskasvatus turvaa lapselle kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja vahaiskasvatushenkilöstön välillä.


Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. Julkisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta. Varhaiskasvatuksessa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa.


Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tulee tunnistaa lapsen yksilöllinen tuen tarve ja järjestä tarkoitusmukaista tukea vahaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä.


Kunnassa järjestettävä varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat yhtenäisen, toiminnallisen jatkumon.  Varhaiskasvatus on päivähoidon ja esiopetuksen muodostama hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Esiopetus liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen.


Lasten huoltajille tarjotaan joustavia vaihtoehtoja lapsensa varhaiskasvatuksen ja hoidon järjestämiseksi. Toiminta luo perustan lapsen tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Varhaiskasvatus muodostaa yhdessä esi- ja perusopetuksen kanssa lasten hyvinvointia, hoivaa ja oppimista edistävän kokonaisuuden. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun välinen yhteistyö paranee ja lapsi siirtyy joustavasti ja turvallisesti päivähoidosta esiopetukseen sekä edelleen esiopetuksesta perusopetukseen. 


Varhaiskasvatus tarjoaa seuraavia palveluja

Tavoitteemme on, että varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus muodostavat ehyen kokonaisuuden siten,että ne tukevat jokaisen lapsen yksilöllisiä kehityspiirteitä.

Alle kouluikäisten lasten vanhemmat voivat valita seuraavista vaihtoehdoista:

  •  hoitaa itse lastaan kotihoidon tuella, jos perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias
  •  kunnallinen päiväkoti tai kunnallinen perhepäivähoito



Hangon varhaiskasvatuksesta vastaa:

Birgitta Mannström
Varhaiskasvatusjohtaja

puh.  040 159 5180