LUKIO-OPISKELUN OHJEISTUSTA

 

JAKSO - lukuvuosi on jaettu viiteen yhtä pitkään jaksoon, lukujärjestys vaihtuu jaksoittain

 

JAKSOARVOSTELU  - kunkin jakson jälkeen annetaan todistus siihen asti suoritetuista kursseista

 

KOEVIIKKO - jakson viimeisinä päivinä pidetään kokeet, jolloin ei ole aineopetusta

 

OPISKELIJAN POISSAOLOT

1. Sairaspoissaolot

·        Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, ottaa hän, ennen kotiinlähtöään,  yhteyttä ryhmänohjaajaan, opettajaan tai rehtoriin. 

·        Jos opiskelija sairastuu kouluajan ulkopuolella, hän ilmoittaa siitä välittömästi ryhmänohjaajalle Wilmassa ja ilmoittaa samalla  poissaolon syyn. 

2. Muut poissaolot

·        Opiskelija jättää kirjallisen loma-anomuksen (1-5 koulupäivää) ryhmänohjaajalle kaksi viikkoa ennen lomaa.

·        Jos loma kestää yli viisi  koulupäivää, huoltaja jättää loma-anomuksen rehtorille kaksi viikkoa ennen lomaa.

·        Ryhmänohjaaja tai rehtori myöntää loman harkintansa mukaan.

·        HUOM!  Poissaolo  edellyttää aina itseopiskelua, josta on sovittava aineenopettajan kanssa!

3. Poissaolo kokeesta

·        Jos opiskelija on sairas koepäivänä, hän ilmoittaa siitä ennen kokeen alkamista ryhmänohjaajalle.

·        Opiskelija hankkii sairaustodistuksen kouluterveydenhoitajalta tai lääkäriltä ja tuo sen ryhmänohjaajalle kouluun palattuaan

·        Opiskelija sopii ao. opettajan kanssa uudesta koeajankohdasta.

·        Opiskelija menettää yhden koekerran, jos hän ei ilmoita ajoissa sairastumisestaan, ei toimita sairaustodistusta tai on poissa kokeesta ilman pätevää syytä.

Poissaolojen vaikutus kurssiarvosanaan:

·        1-4 tuntia; pätevä syy: ei vaikuta kurssinumeroon

·        1-4 tuntia; ilman pätevää syytä: kurssinumero voi laskea yhdellä numerolla

·        5-6 tuntia; pätevä syy: kurssinumero voi laskea yhdellä numerolla

·        5-6 tuntia ilman pätevää syytä: kurssinumero voi laskea kahdella numerolla

·        yli 6 tuntia ilman pätevää syytä: kurssi keskeytyy

·        Jos opiskelijalle tulee sairauden takia paljon poissaoloja,  opettajakunta käsittelee asian tapauskohtaisesti.

 

UUSINTAKOE

-         Uusintakokeessa voi uusia yhden kokeen kerrallaan.

PUUTTUVAT SUORITUKSET:

-         Kurssin aikana tehtävät työt on palautettava tai suoritettava sovitun aikataulun mukaisesti.

-         Puuttuvat ja myöhästyneet suoritukset alentavat yleensä arvosanaa.

-         Opiskelija palauttaa puuttuvat suoritukset (jaksotodistuksessa P) ao. opettajalle viimeistään seuraavan jakson uusintapäivään mennessä.

-         Muussa tapauksessa opettaja poistaa P-arvosanan ja opiskelijan on suoritettava koko kurssi uudelleen.

OPINNOISSA ETENEMINEN

·        Oppiaineen kurssit suoritetaan pääsääntöisesti lukujärjestyksen ja   opetussuunnitelman ohjaamassa järjestyksessä. Oppiaineittain joillekin kursseille osallistuminen edellyttää, että edelliset kurssit on suoritettu hyväksytysti.

 

 

 

KIELET

A1  perusopetuksen 3. vuosiluokalta alkava yhteinen kieli (englanti)

A2  perusopetuksen 4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen (ruotsi)

B1  perusopetuksen 7. vuosiluokalta alkava yhteinen kieli ( ruotsi)

B2  perusopetuksen  8.  vuosiluokalta alkava valinnainen kieli (saksa tai ranska)

B3  lukiossa alkava valinnainen kieli  (saksa tai ranska)

kielten opetustarjonnassa englannin opetusta tarjotaan A1 tasolla, ruotsin kieltä A2-  ja B1 –tasoilla sekä saksan ja ranskan kieltä B2 tai B3 tasolla

 

KURSSIT -aineen määrä koostuu kursseista, kurssi opiskellaan keskitetysti jakson aikana ja arvostellaan jakson jälkeen, kokonaiskurssikertymä on oltava vähintään 75, kurssi voi olla

pakollinen , valtakunnallinen ja kaikille yhteinen

syventävä, valtakunnallinen ja valinnainen, ylioppilastutkinnon tehtävät pohjautuvat pakollisiin ja syventäviin kursseihin

soveltava, valinnainen ja koulukohtainen kurssi

 

KURSSITARJOTIN - lukuvuoden alussa koulussa tarjottavien kurssien sijoittuminen eri jaksoihin

 

UUSINTAKUULUSTELU -  ilmoittautuminen Wilman lomakkeella kirjallisesti kansliaan, ilmoittautuminen sitova, mikäli uusintakuulusteluun ilmoittautunut  opiskelija ei saavu uusintakuulustelutilaisuuteen, katsotaan suoritus hylätyksi. 

- opiskelijalla on oikeus osallistua uusintakuulusteluun, mikäli hän on saanut kurssista hylätyn arvosanan. Tällöin uusintakuulusteluun voi osallistua vain kerran.

-lisäksi opiskelija voi yhden kerran korottaa  uusintakuuluistelussa kurssilla saamaansa hyväksyttyä arvosanaa

KURSSIMUOTOINEN LUKUSUUNNITELMA - Jokaisen aineen oppimäärä on jaettu kursseihin, jotka ovat täysin itsenäisiä kokonaisuuksia ja tavoitteiltaan selviä. Täten myös jokainen kurssi arvostellaan omana itsenäisenä kokonaisuutenaan, eikä sen arvostelu riipu edellisestä tai seuraavasta saman aineen kurssista

Yksi kurssi opiskellaan kokonaisuudessaan  useimmissa oppiaineissa yhden jakson aikana. Vain muutamia aineita opiskellaan hajautettuna eri jaksoihin. 

 

 

KURSSIN ARVIONTI

Opiskelijan tiedot ja taidot arvostelee ao. aineen opettaja kunkin kurssin päätyttyä numeroin 4 - 10 tai suoritusmerkinnällä. Kurssin arvosana perustuu siihen, kuinka opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. Kurssin lopussa pidetään yleensä koe. Arviointi perustuu tähän, opiskelijan jatkuvaan näyttöön ja mahdollisiin muihin suorituksiin.  Arvosana 4 on hylätty, ja se voidaan yrittää korottaa yhden kerran lukion aikana. Hyväksytty arvosana 5 - 10 voidaan yrittää korottaa joko uusintakokeessa tai käymällä kurssi uudestaan. 

 

Opiskelija on ensisijaisesti itse vastuussa opintojensa etenemisestä. Oppiaineittain tai aineryhmittäin voidaan määrätä erikseen kursseista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä asianomaisen aineen tai aineryhmän opinnoissa etenemiseen.

 

TIETYN AINEEN OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lukion oppimäärän suoritus edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki opiskeluohjelmaansa kuuluvat kurssit. 

Opiskelija ei ole suorittanut lukion koko oppimäärää, mikäli jonkin hänen opiskeluohjelmaansa kuuluvan kurssin  suoritus puuttuu kokonaan. Tällöin hänelle ei voida antaa päättötodistusta. Hän saa sen suoritettuaan ko. kurssin hyväksytysti. Hyväksytty suoritus saavutetaan, kun ko. oppiaineen pakolliset ja syventävät ja mahdollsiet koulukohtaiset kurssit on suoritettu eikä hylättyjä arvosanoja ole sallittua enempää. Koulukohtaisista soveltavista kursseista voidaan lukea lukion oppimäärään vain hyväksytysti suoritetut kurssit. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana, jota opettaja voi harkintansa mukaan korottaa  1 - 2 numeroa.