Koppnäsudden ja Stormärsan ranta-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Koppnäsudden kaavarajaus


Suunnittelualue sijaitsee hankonimen pohjoispuolella, kantakaupungin alueella. Alue on pinta-alaltaan noin 115,8 ha. Kaava-alueen rajaus tarkentuu suunnittelutyön aikana.


Asemakaavatyön tavoitteena on tarkistaa asemakaava yleiskaavan mukaiseksi huomioiden suunnittelualueella käynnissä olevat hankkeet ja tulevat tarpeet.


Vireilletulo:
8.3.2017 § 34 ympäristölautakunta
Luonnos nähtävillä:
5.11. - 7.12.2018
Ehdotus nähtävillä:

Kaupunginvaltuusto:

Voimaantulo: 


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.09.2018 (pdf) (2.3 MB)


Kaavamateriaali

 Rajakaari I, asemakaava

Rajakaari I
Rajakaaren asemakaava on jaettu kahteen osaan. Rajakaari I sijaitsee noin 3.5 km Hangon keskustasta. Alue käsittää Täktomintien, Rajatien ja Sammaltien välisiä alueita sekä Täktomintien ja on pinta-alaltaan noin 12 ha. Kaava-alueen rajaus tarkentuu suunnittelutyön aikana.


Suunnittelualueelle kohdistuu rakentamispaineita ja siellä on tiheä kiinteistöjaotus. Lisärakentaminen alueelle edellyttää kaavoitusta. Tavoitteet tarkentuvat kaavatyön aikana.


Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.9.2018 § 203 määrännyt asemakaava-alueen MRL 53 §:n mukaiseen rakennuskieltoon. Rakennuskieltoalueella on voimassa myös MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.


Vireilletulo:         
13.11.2013 § 152 ympäristölautakunta
Luonnos nähtävillä:
5.11.-7.12.2018
Ehdotus nähtävillä:

Kaupunginvaltuusto: 
Voimaantulo: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.10.2018 (pdf) (333.1 KB)


Kaavamateriaali (linkki)
Santalan kartanon asemakaava

Santalan kartano rajaus 3.10.2018

Suunnittelualue sijaitsee noin 10 km Hangon keskustasta. Alue käsittää osia Santalan kartanoon kuuluvia alueita sekä muutamia siihen rajoittuvia kiinteistöjä Santalan kartanontien ja rannan välisellä alueella. Alueella on toiminut Santalan opisto. Kaava-alueen pinta-ala on noin 50 ha.


Asemakaavan tavoitteena on uudistaa ja kehittää alueen käyttötarkoitusta ja mahdollistaa esimerkiksi matkailu- ja majoitustoimintaa sekä hoiva- ja hyvinvointipalveluita alueella. Alueen luonnon, kulttuuriympäristön, kauneusarvojen ja viihtyisyyden säilyttämiseen pyritään kiinnittämään erityistä huomiota.


Vireilletulo:
30.8.2018 119 §
Luonnos nähtäville:
 
Ehdotus nähtäville:

Kaupunginvaltuusto:

Voimaantulo:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.8.2018 (pdf) (3.72 MB)


Korttelin 607 asemakaavan muutos

Kortteli607rajaus1


Suunnittelualue sijaitsee kantakaupungissa Esplanaadin pohjoispuolisella pientaloalueella. Alue käsittää korttelin 607 lisäksi myös katualueita Bromarvin-, Niitty- ja Haagankadulta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,7 ha.


Suunnittelualueen kaavoituksella on tavoitteena ajantasaistaa vuoden 1953 asemakaava sekä mahdollistaa kortteleiden tiivistäminen huomioiden jo toteutunut rakentaminen. Tavoitteena on myös turvata alueen merkitys maakunnallisesti arvokkaana rakennettuna kulttuuriympäristönä.


Vireilletulo:
30.8.2018
Luonnos nähtäville:
 
Ehdotus nähtäville:

Kaupunginvaltuusto:

Voimaantulo:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.5.2018 (pdf)(4.38 MB)


Asemakaava Koverharin Datakeskus

koverhar_datakeskus

Kaava-alue sijaitsee Koverhariin suunnitteilla olevalla
uudella teollisuusalueella Hanko-Hyvinkää-rautatien
ja Viskontien risteysalueen itäpuolella. Alueen
pinta-alaksi suunnitellaan noin 50 hehtaaria. Se on
kauttaaltaan rakentamatonta metsätalousaluetta,
jossa kuivakankaisella maapohjalla kasvaa keski-
ikäistä männikköä.

Laadittavaan asemakaavaan on tavoitteena osoittaa
teollisuustoiminnan korttelialue ensisijaisesti datakeskuksen
toimintoja varten. Alueen kaavallinen
sisältö muotoillaan sellaiseksi, että siihen vaihtoehtoisesti
voi sijoittua toiminnoiltaan tai luonteeltaan
muukin samantapainen yritystoiminta. Erityisenä
haasteena toiminnan laadulle on korttelialueen sijoittuminen
pohjavesialueelle.


Vireilletulo:
24.05.2018 § 71
Luonnos nähtäville:
 
Ehdotus nähtäville:

Kaupunginvaltuusto:

Voimaantulo:Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.5.2018 (pdf) (369.6 KB)

Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaava

Koverhar OYK rajaus


Suunnittelualue sijaitsee noin 15 km Hangon keskustasta. Alue käsittää ranta-alueen Lappohjan taajamasta Koverharin satamaan, uloittuen jonkin verran Viskontien eteläpuolelle. Alueen raja noudattaa pohjoisessa Kofverhagin Kartanontietä ja idässä Hangon ja Raaseporin rajaa. Alue on pinta-alaltaan noin 13,5 km2. Kaava-alueen rajaus tarkentuu suunnittelutyön aikana.

Suunnittelualueen kaavoituksella on tavoitteena tukea ja vahvistaa sataman toimintaedellytyksiä ja siihen liittyvän teollisuuden sijoittumista alueelle.


Vireilletulo:
25.1.2017 § 14
Keskustelutilaisuus ja työpaja: 9.3.2017
Luonnos nähtäville:
 5.3.-5.4.2018
Ehdotus nähtäville:

Kaupunginvaltuusto:

Voimaantulo:


Kaavamateriaali (linkki)

Osallistumis ja arviointisuunnitelma, päivitetty 1.2.2018 (pdf) (2 MB)


Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaavan työpajan 9.3.2017 yhteenveto (pdf) (1.5 MB)
Asematorin asemakaavan muutos

Kaavarajaus_Asemantori

Suunnittelualue sijaitsee Hangon keskustassa. Alue käsittää korttelin 526 sekä siihen liittyviä tori-, katu-ja rautatiealueita. Alue on pinta-alaltaan noin 2,5 ha.


Suunnittelualueen kaavoituksen tavoitteena on tutkia alueelle päivittäistavarakaupan sijoittumista sekä mahdollisesti uutta sijaintia alueella sijaitsevalle polttoaineen jakelupisteelle.


Vireilletulo:
28.6.2017 § 144
Ehdotus nähtävillä:

Kaupunginvaltuusto:

Voimaantulo:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2017 (pdf) (1.6 MB)Furumon asemakaava

Furumo_pienennetty

Suunnittelualue sijaitsee noin 4 km Hangon keskustasta. Alue käsittää kiinteistöjä Täktomintien eteläpuolelta Furumontien lähiympäristössä sekä osan Täktomintiestä. Alue on pinta-alaltaan noin 6,9 ha.

Suunnittelualueelle kohdistuu rakentamispaineita ja siellä on tiheä kiinteistöjaotus. Lisärakentaminen alueelle edellyttää kaavoitusta. Ympäristölautakunta on kokouksessaan 12.6.2012 § 79 kiirehtinyt alueen kaavoituksen käynnistämistä.

Lisärakentamisen mahdollistamisen lisäksi suunnittelualueen kaavoituksen keskeisenä tavoitteena  on tukea alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.9.2018 § 202 määrännyt asemakaava-alueen MRL 53 §:n mukaiseen rakennuskieltoon. Rakennuskieltoalueella on voimassa myös MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.


Vireilletulo:22.1.2014 § 7 ympäristölautakunta
Luonnos nähtävillä: 25.9.-24.10.2017
Ehdotus nähtävillä:
Kaupunginvaltuusto:
Voimaantulo:

Kaavamateriaalit (linkki)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 9.8.2018 (pdf) (1022.6 KB)Kortteleiden 811-813 asemakaavan muutos

Pohjoinen Pallbontie_uusi kaavarajaus

Kaava-alue sijaitsee lähellä Gunnarsinrantaa. Alue rajautuu etelässä Pohjoiseen Pallbontiehen ja rautatiehen, idässä Aarniometsänkatuun, pohjoisessa Tulliniementiehen ja lännessä Uraniantiehen.

Kaavamuutoksen päätavoitteena on ratkaista kortteleiden 811 ja 812 välisen puistoalueen käyttö sekä korttelin 813 ja rautatien välisen alueen käyttö. Samalla päivitetään vuoden 1953 asemakaava kortteleiden 811-813 osalta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.10.2018 (pdf)Itäsataman asemakaavan muutos
Itäsataman kaavarajaus


Suunnittelualue käsittää Hangon Itäsataman, Makasiinirakennuksien ja Tehtaanniemen alueet, sekä Itäsatamaa mereltä rajaavat saaret Smultrongundetin ja Märaskärin.

Suunnittelun edetessä määritetään Tehtaanniemeä koskevan asemakaavan rajaus. Se muodostaa ensimmäisen nähtäville asetettavan asemakaavamuutoksen. Myöhemmin määritellään muuta suunnittelualuetta koskevien asemakaavojen rajaukset.

Tällä kaavalla on tarkoitus suunnitella yhteen Itäsataman, Rantapuiston ja Tehtaanniemen alueet siten, että alueella olevien nykyisten ja tulevien toimintojen kehittäminen, sekä niihin liittyvät investoinnit rakentavat Itäsatamasta kaunista, toimivaa ja yhtenäistä satama- ja rantapuistovyöhykettä.


Vireilletulo:
27.8.2014 § 96 ympäristölautakunta
Ehdotus nähtävillä:
26.10.-25.11.2015
Kaupunginvaltuusto:
23.5.2017 § 27
Voimaantulo:


Kaavahankkeesta on tehty valitus, jonka vuoksi se ei ole tullut voimaan.


Kaavamateriaali (linkki)


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.10.2015 (pdf) (1.6 MB)
Lappohjan taajaman ranta-alueiden asemakaava ja asemakaavan muutos

Lappohjan ranta

Suunnittelualue sijaitsee noin 20 km Hangon keskustasta. Ranta-alueilla toteutuneen rakentamisen pääpaino on vapaa-ajan asumisessa, mutta suunnittelualueella sijaitsee myös ympärivuotisessa käytössä olevia pientaloja sekä kerrostaloja. Suunnittelualueen itäosassa on uimaranta, teollisuutta ja pienvenesatama, länsiosassa dyynialue ja kurssikeskus.


Suunnittelualueen kaavoituksella on tavoitteena lisätä Lappohjan taajaman vetovoimaa, ottaa huomioon ja hyödyntää alueen luontoarvot sekä kiinnittää erityistä huomiota rantojen monipuoliseen käyttöön ja vapaaseen käytettävyyteen.


Vireilletulo:
11.5.2016 § 61
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus: 9.2.2017
Luonnos nähtävillä:1.6.-30.6.2017
Ehdotus nähtävillä:

Kaupunginvaltuusto:

Voimaantulo:


Kaavamateriaali (linkki)


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2016 (pdf) (1.3 MB)


Vanhan paloaseman ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos

Kaavarajaus_Vanha paloasema

Suunnittelualue sijaitsee Hangon keskustassa. Alue käsittää osan korttelista 506, korttelit 527 ja 528, osan korttelista 529 sekä puisto- ja katualuetta 5. kaupunginosassa.


Suunnittelualueen kaavoituksella on tavoitteena tarkistaa alueiden käyttötarkoitusmerkinnät, rakentamisen määrä sekä sijoittuminen alueella.Vireilletulo:
13.4.2016 § 48
Ehdotus nähtävillä:

Kaupunginvaltuusto:

Voimaantulo:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma korj. 14.4.2016 (pdf) (1.4 MB)
Tulliniemen rannan asemakaavan muutos

Kaavarajaus_Tulliniemi_UUSI

Suunnittelualue sijaitsee Hankoniemen kärjessä kaakkoispuolella. Alue käsittää 8. kaupunginosan puisto-, uimaranta-, ja erityisalueita ja on pinta-alaltaan n. 45 ha.


Suunnittelualueen kaavoituksella on tavoitteena päivittää asemakaava vastaamaan alueen muuttuneita maankäytön tarpeita.


Vireilletulo:
9.3.2016 § 29 Ympäristölautakunta
Työpaja:2.2.2017
Vuorovaikutusmateriaali nähtävillä:
1.8.2018 - 31.8.2018
Ehdotus nähtävillä:

Kaupunginvaltuusto: 
Voimaantulo: 


Kaavamateriaalit (linkki)


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.05.2016 (pdf) (687.6 KB)Tjäruholmen ranta-asemakaava ja asemakaavan muutos

Tjäruholmen suunnittelualueRanta-asemakaava käsittää osan seuraavasta Hangon kaupungin Bengtsårin kylän tilasta: Tjäruholmen RN:o 1:53.

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa kaksi rakennuspaikkaa saaren eteläpuolelle ja osoittaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä kumoutunut kortteli 3 MY-alueeksi.

Vireilletulo:
11.6.2014 § 84 ympäristölautakunta
Ehdotus nähtävillä:
20.10.-18.11.2014
Kaupunginvaltuusto:
12.5.2015
Voimaantulo:Kaavahankkeesta on tehty valitus, jonka vuoksi se ei ole tullut voimaan.


Kaavamateriaali (linkki)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.5.2014 (pdf) (2 MB)

Ranta-asemakaava, Björkskär


Björkskär

Ranta-asemakaava käsittää seuraavat Hangon kaupungin Tvärminnen kylän tilat: Tvärsand RN:o 3:28, Svanvik RN:o 7:20, Land-Björkskär RN:o 8:01, Västra Torskaren RN:o 8:04, Marielund RN:o 8:07, Torskaren I RN:o 8:09, Torskaren RN:o 8:13, Macebo RN:o 8:14, Sandvik RN:o 8:16, Solstrand RN:o 8:17, Sommartorp RN:o 8:18, Klobbarn RN:o 8:19, Kussas RN:o 8.20, Erikssons udden RN:o 8:22, Åldermans RN:o 8:24, Torskären II RN:o 8:27 ja Westervik RN:o 8:28. Tilojen yhteinen pinta-ala on 159,53 ha ja alueen rantaviivan pituus on 5,55 km.

 

Ranta-asemakaavan tavoitteena on suunnitella aluetta siten, että maaomistajat voivat tulevaisuudessa jonkin verran uudis-, korjaus- ja lisärakentaa olemassa olevia loma-asuntoja niin, että alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvot säilyvät. Tavoitteena on saada alueen kiinteistöt siirtoviemäriverkostoon.

 

Vireilletulo:                         8.6.2010 § 95 ympäristölautakunta

Ehdotus nähtävillä:            5.2.-8.3.2012

Ehdotus nähtävillä:            20.5.-18.6.2014

Kaupunginvaltuusto:          1.12.2014 § 65

Voimaantulo:

 

Kaavasta on jätetty valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa käsittely on kesken.


Kaavamateriaali (linkki)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (938.9 KB)Asemakaavanmuutos, Juvikinkatu 6b

Osa korttelista 703

Juvikinkatu 6b

Tontin 7–703–16 käyttötarkoitus on (AK) asuinkerrostalojen alue. Asemakaavamuutoksella tontin käyttötarkoitus muutetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). Rakennusoikeus puolittuu samalla nykyisestä e=1.0 merkinnästä eli 1 190 k-m², merkinnäksi e=0,5 eli enintään 595 k-m². Kerroslukumerkintä muuttuu nykyisestä merkinnästä III eli enintään kolme kerrosta merkinnäksi II, eli enintään kaksi kerrosta.

 

Vireilletulo:                             13.12.2011 § 147 ympäristölautakunta

Luonnos nähtävillä:              27.1.-13.2.2012

Ehdotus nähtävillä:               5.-19.11.2012

Kaupunginvaltuusto:

Voimaantulo:

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitlema (pdf) (653.7 KB)Asemakaava ja asemakaavanmuutos, Hangonkyläntie 61-65

Kortteli 936 ja osa korttelista 945 sekä puisto- ja katualuetta 9. kaupunginosassa

Hangonkylantie

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että se paremmin vastaa ajankohtaisia tarpeita. Koska alueella olevalle Y‐korttelialueelle ei löydy käyttöä, alueen omistaja on esittänyt, että se muutetaan pientaloalueeksi.

 

Vireilletulo:                         10.1.2012 § 9 ympäristölautakunta

Ehdotus nähtävillä:

Kaupunginvaltuusto:

Voimaantulo:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma