Yleistä kunnallisesta päätöksenteosta

Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto.

 

Valtuusto päättää kaupungin toiminnan ja talouden keskeisistä asioista. Valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta. Valtuusto myös valitsee jäsenet kunnan keskeisiin toimielimiin ja virkoihin.

 

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja pääsääntöisesti edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

 

Lautakunnat käyttävät päätösvaltaa omalla toimialallaan ja tekevät aloitteita, antavat lausuntoja ja hoitavat alaisensa henkilökunnan kanssa juoksevia asioita omalla hallinnonalallaan.

 

Kaupunginvaltuusto valitsi 6.6.2017 luottamushenkilöt kaupungin toimielimiin vuosiksi 2017 - 2021.